Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Επιχειρήσεις

Ψάχνουν για επενδυτές

Σε πλήρη αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της Trastor ΑΕΕΑΠ, αλλά και στην αναζήτηση νέων θεσμικών και στρατηγικών επενδυτών, είτε Ελλήνων ή και ξένων, αναμένεται να κινηθεί η τράπεζα Πειραιώς, η οποία αποτελεί πλέον τον μοναδικό μεγαλομέτοχο της εισηγμένης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Αυτά επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, στο ενημερωτικό δελτίο που κατέθεσε με αφορμή την υποχρεωτική δημόσια πρόταση που έχει υποβάλει, όπως ορίζει ο κανονισμός του χρηματιστηρίου, δεδομένου ότι η τράπεζα ελέγχει το 70,97% των μετοχών της Trastor. Η αύξηση του ποσοστού της Τράπεζας Πειραιώς προήλθε ως αποτέλεσμα συμφωνίας με την Pasal Development, κατόχου του 37% των μετοχών της Trastor μέχρι πρότινος. Αντικείμενο της συμφωνίας ήταν ο διακανονισμός τραπεζικών δανείων της Pasal Development, με αντάλλαγμα την εκχώρηση των μετοχών της στην Trastor. Η δημόσια πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας στην τιμή των 1,4 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά. Σημειώνεται ότι η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε χθες 19 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 16 Ιουνίου. Ασφαλώς, η Trastor δεν πρόκειται να εξέλθει από το Χ.Α. Στόχος της Πειραιώς είναι να ενισχύσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, προκειμένου να καταστήσει την Trastor περισσότερο ελκυστική για τους επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, φορείς της αγοράς ακινήτων εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανή η εξαγορά κάποιων από τα ακίνητα που έχει συσσωρεύσει η Πειραιώς από την απορρόφηση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, της Marfin αλλά και της Αγροτικής. Παράλληλα, στο ενημερωτικό δελτίο τονίζεται η πρόθεση άμεσης πώλησης μη σημαντικών ακινήτων της Trastor, όπως π.χ. επιμέρους πρατήρια υγρών καυσίμων που βρίσκονται σε εμπορικά αδύναμες περιοχές, με περιορισμένες δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησής τους. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα επανεπενδυθούν σε ακίνητα εισοδήματος μεγαλύτερης μισθωτικής απόδοσης, που βρίσκονται σε εμπορικότερα σημεία.

Βουλιάζει η τσιμεντοβιομηχανία

Ο Όμιλος Εταιρειών ΑΓΕΤ Ηρακλής ανακοίνωσε πωλήσεις ύψους 49,8 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2015, μειωμένες κατά 14,3%, σε σύγκριση με 58,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 43,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 15,4%, σε σύγκριση με 51,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε κέρδη 3,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 6,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας το πρώτο τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 4,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Ο Όμιλος παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2015 ζημιές μετά από φόρους 5,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές μετά από φόρους 12,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Το πρώτο τρίμηνο του 2015 η Εταιρεία παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 1,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 9,1 εκατ. ευρώ μετά από φόρους το πρώτο τρίμηνο του 2014. Η μείωση του κύκλου εργασιών στο πρώτο τρίμηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, οφείλεται στο μειωμένο όγκο των εξαγωγών και των εγχώριων πωλήσεων λόγω των κακών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του πρώτου διμήνου του 2015, των εκλογών και της αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας. Επιπλέον, η μείωση του όγκου των εγχώριων πωλήσεων τσιμέντου είναι περισσότερο εμφανής λόγω της υψηλής βάσης σύγκρισης καθώς σημειώθηκε διψήφιος αριθμός ανάπτυξης του όγκου των πωλήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2014. Συνεχίζεται το πρώτο τρίμηνο του 2015 η προσπάθεια του Ομίλου και της Εταιρείας για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών, εφοδιαστικών και διοικητικών λειτουργιών με στόχο τη βελτίωση του μικτού κέρδους.

Τα σχέδια για την Trastor

Τι σχεδιάζει για την Trastor η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο δημόσιας πρότασης που έχει εγκρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;

-Την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΑΠ, με την αύξηση κατά το δυνατό της πληρότητας των ακινήτων με ισχυρούς και φερέγγυους μισθωτές. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται η εκ νέου προώθηση προς μίσθωση του αυτόνομου κτιρίου γραφείων επί της Λεωφ. Κηφισίας 168, καθώς και η δυναμικότερη διαχείριση του Εμπορικού Κέντρου Kosmopolis στην Κομοτηνή αυξάνοντας το ποσοστό πληρότητας και τα αναμενόμενα έσοδα του.

-Την άμεση πώληση μη σημαντικών ακινήτων, όπως επιμέρους πρατήρια υγρών καυσίμων σε εμπορικά αδύναμες περιοχές, με περιορισμένες δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης αυτών, με σκοπό την επιλεκτική επανεπένδυση σε ακίνητα εισοδήματος μεγαλύτερης μισθωτικής απόδοσης σε τοποθεσίες που διασφαλίζουν την μισθωτική προοπτική τους και την αυξάνουν την εμπορική ελκυστικότητα του συνολικού χαρτοφυλακίου της εταιρίας.

-Την αξιοποίηση του νέου νομοθετικού πλαισίου με στόχο την πραγματοποίηση νέων επιλεκτικών επενδύσεων, όπως στον ελληνικό τουριστικό κλάδο, καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης νέων ή επέκτασης υφιστάμενων ακινήτων στα οποία δύναται να έχουν προηγηθεί συγκεκριμένες ενέργειες ανεύρεσης μισθωτή ή/και αγοραστή κοντά στο χρόνο ολοκλήρωσής του ακινήτου.

Η τράπεζα σημειώνει ότι θα επιδιώξει την ενδυνάμωση και διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Trastor, με την προσέλκυση νέων Ελλήνων ή και ξένων θεσμικών, στρατηγικών επενδυτών και αναφέρει ότι κατά τον περασμένο Απρίλιο προχώρησε στην αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο.

 

Η ΑΕΕΑΠ διαθέτει συνολικά 25 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 62.500,32 τ.μ. και αξίας αποτίμησης 74,8 εκατ. ευρώ. Από αυτά:

-24 ανήκουν στην εταιρεία με μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 55.121,83 τ.μ. και εκτιμηθείσα αξία 64,8 εκατ. ευρώ

-1 ακίνητο ανήκει στη θυγατρική Rembo Α.Ε. με μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 7.378,49 τ.μ. και εκτιμηθείσα αξία 9,9 εκατ. ευρώ.

Ενας μεγάλος παίκτης

Ο όμιλος Viohalco διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία και στοχεύει στην περαιτέρω αξιοποίησή της, για να ενισχύσει τις ταμειακές ροές. Να αναφέρουμε ότι ήδη έχει μισθωμένο ακίνητο 60.000 τ.μ. επί της οδού Kηφισού, που έχει εκμισθώσει ο όμιλος Φουρλή (IKEA). Επίσης, διαθέτει δύο ακίνητα, το ένα είναι το ακίνητο στη λεωφόρο Aμαρουσίου-Xαλανδρίου (όπου στεγαζόταν οικονομική εφημερίδα), αλλά και το ξενοδοχείο Athens Imperial Hotel στην πλατεία Καραϊσκάκη στην Αθήνα. Mέχρι σήμερα, η συμβολή είναι μικρή στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα στα τέλη του 2013, καθώς τα ακίνητα προσέφεραν μόλις 1 εκατ. ευρώ στα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Η βασική αιτία ήταν, ασφαλώς, η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων εξαιτίας της πολύχρονης ύφεσης, αλλά και τα πολύ χαμηλά μισθώματα που ζητούσαν οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές.

Μετακομίσεις...

Στο κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς (Piraeus Bank Real Estate), επί της οδού Σταδίου 10, πρόκειται να μετεγκατασταθούν τα γραφεία της Trastor AEEΑΠ, της εισηγμένης επενδυτικής εταιρείας του τραπεζικού ομίλου. Πρόκειται και τυπικά για το «τέλος εποχής» που σημαδοτεί η αποχώρηση της Pasal Development από το μετοχικό κεφάλαιο της Trastor. Πλέον, η ΑΕΕΑΠ ελέγχεται σε ποσοστό άνω του 70% από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει ήδη σπεύσει να υποβάλει ξανά την υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την εξαγορά των υπολοίπων μετοχών της εταιρείας. Αυτό βέβαια δεν πρόκειται να σημάνει και την έξοδο της εταιρείας από το Χ.Α., όπως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις, δεδομένου ότι οι εταιρείες του κλάδου των ΑΕΕΑΠ, διαπραγματεύονται υποχρεωτικά στο χρηματιστήριο.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki