Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Επιχειρήσεις

Τα σχέδια της Trastor

Η Trastor, η οποία πλέον βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο της Τράπεζας Πειραιώς, εμφάνισε βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη κατά το πρώτο τρίμηνο, με τα έσοδα από ενοίκια να ανέρχονται σε 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν ελαφρώς και διαμορφώθηκαν σε 694.000 ευρώ, έναντι 666.000 ευρώ. Οσον αφορά την αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου, παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το τέλος του 2014 σε 74,8 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Trastor δρομολογεί την πλήρη αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της, ενώ προτίθεται να αναζητήσει και νέους θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές, είτε εγχώριους είτε από το εξωτερικό. Αυτό προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο που έχει καταθέσει η Τράπεζα Πειραιώς, με αφορμή την υποχρεωτική δημόσια πρόταση που έχει υποβάλει και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αύξηση του ποσοστού της Τράπεζας Πειραιώς προήλθε ως αποτέλεσμα συμφωνίας με την Pasal Development, κατόχου του 37% των μετοχών της Trastor μέχρι πρότινος. Στόχος της Πειραιώς είναι να ενισχύσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, προκειμένου να καταστήσει την Trastor περισσότερο ελκυστική για τους επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, φορείς της αγοράς ακινήτων εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανή η εξαγορά κάποιων από τα ακίνητα που έχει συσσωρεύσει η Πειραιώς από την απορρόφηση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, της Marfin, αλλά και της Αγροτικής. Παράλληλα, στο ενημερωτικό δελτίο τονίζεται η πρόθεση άμεσης πώλησης μη σημαντικών ακινήτων της Trastor, όπως π.χ. επιμέρους πρατήρια υγρών καυσίμων που βρίσκονται σε εμπορικά αδύναμες περιοχές, με περιορισμένες δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησής τους. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα επανεπενδυθούν σε ακίνητα εισοδήματος μεγαλύτερης μισθωτικής απόδοσης, που βρίσκονται σε εμπορικότερα σημεία, ενώ πιθανή είναι και η τοποθέτηση σε ξενοδοχειακά ακίνητα.

Smart ...κέρδη

Βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2015 ο όμιλος Reds. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε αύξηση 12,3% και ανήλθε σε ποσό 1,5 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι ποσού 1,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου 2014. Ο κύκλος εργασιών προέρχεται εξ ολοκλήρου από τη μίσθωση του Εμπορικού Πάρκου "Smart Park". O κύκλος εργασιών των καταστημάτων του Πάρκου ενισχύθηκε κατά 7% κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους και η επισκεψιμότητά του παρουσίασε αύξηση κατά 2,5% κατά την ίδια χρονική περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Το ποσοστό κάλυψης των επιφανειών εμπορικής μίσθωσης ανέρχεται σε 100%. Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου στο τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν κέρδη 1 εκατ. ευρώ έναντι 0,8 εκατ. ευρώ περίπου του αντίστοιχου τριμήνου 2014, ήτοι 37% αύξηση. Τα κέρδη προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν για το τρίμηνο του 2015 σε 0,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 0,1 εκατ. ευρώ περίπου, του αντίστοιχου τριμήνου 2014.

Γράφει κέρδη...

Στα 445.000 ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη της Pasal Development Α.Ε. στο πρώτο τρίμηνο 2015, έναντι κερδών 307.000 ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας συρρικνώθηκαν σε 170.000 ευρώ από 1,193 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα λειτουργικά έσοδα (ενοίκια και παροχή υπηρεσιών) διαμορφώθηκαν σε 982.000 ευρώ έναντι 1,080 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2014, ενώ ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος της περιόδου μειώθηκε σε 113,766 εκατ. ευρώ από 141,037 εκατ. ευρώ την 31.12.2014. Η αξία των ακινήτων του ομίλου διαμορφώθηκε την 31.03.2015 σε 137,567 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Pasal έχει σαν προτεραιότητα την επενδυτική αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του επενδυτικού χαρτοφυλακίου που διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτό, την 23 Μαρτίου 2015 μεταβίβασε στην τράπεζα Πειραιώς την συμμετοχή της στην Trastor ΑΕΕΑΠ ενώ η διευθέτηση της σχέσης με την συγκεκριμένη τράπεζα θα οδηγήσει στην εξάλειψη του συνολικού δανεισμού του ομίλου (ύψους 35,487 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία, σε συνεργασία με τις λοιπές πιστώτριες τράπεζες, βρίσκεται στην διαδικασία έγκρισης επιχειρηματικού προγράμματος, που στοχεύει στην κερδοφόρο ανάπτυξη της.

Γιάννης κερνα...

Η Lamda Development αποφάσισε τη μερική αλλαγή χρήσης κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρία. Ειδικότερα, λόγω σημαντικών και εκτάκτων ευκαιριών που παρουσιάζονται στις δευτερογενείς αγορές χρέους, το διοικητικό συμβούλιο έκρινε σκόπιμη την επένδυση ποσού έως 50.000.000 ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης για την εξαγορά δανειακών υποχρεώσεων ή/ και χαρτοφυλακίων δανειακών υποχρεώσεων που περιλαμβάνουν υποχρεώσεις εταιριών του ομίλου, σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής αξίας. Για το λόγο αυτό το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη διεύρυνση της τρίτης (γ) κατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων, η οποία προσδιορίστηκε στην ενότητα 4.2 (Χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης, τη μετονομασία της από «επενδύσεις σε ακίνητα» σε «επενδύσεις σε ακίνητα και στο ενεργητικό και παθητικό εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων του ομίλου» και τη διαμόρφωση, εντός της παραπάνω κατηγορίας, νέας (τέταρτης) υποκατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων, με την ονομασία «Επένδυση σε προσφερόμενες στη δευτερογενή αγορά δανειακές απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων του ομίλου», με συνολικό ύψος δαπάνης έως 50.000.000 ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ότι επένδυση της παραπάνω κατηγορίας θα επέφερε βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Lamda Development ΛΑΜΔΑ +1,86%, συμβάλλοντας στον επανασχεδιασμό της επενδυτικής στρατηγικής και ανάπτυξής της, με δεδομένες τις κρατούσες συνθήκες στις αγορές, στις οποίες η εταιρία δραστηριοποιείται. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 4.2 (Χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση. Η ως άνω διαφοροποίηση θα τεθεί προς έγκριση από την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Τέλος μίας εποχής

Διέκοψε σήμερα Δευτέρα το μεσημέρι τις εργασίες του το ιστορικό ξενοδοχείο «Πεντελικόν» μετά από διακοπή των διαπραγματεύσεων μεταξύ του νέου μετά από πλειστηριασμό, ιδιοκτήτη του ακινήτου και της εταιρείας «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Βάρδη Α.Ε.». Το ξενοδοχείο άλλαξε χέρια - έπειτα από διαδικασία πλειστηριασμού με επισπεύδουσα την Alpha Bank. Το ξενοδοχείο πέρασε αντί 23,036 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Canaima, ιδιοκτησίας Έλληνα ομογενή από τη Βενεζουέλα. Σε ανακοίνωση της «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Βάρδη» που βρίσκεται στο site του «Πεντελικόν» αναφέρονται τα εξής: «H εταιρεία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΔΗ Α.Ε. και το «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟN» μετά από μια πολυετή και επιτυχημένη πορεία συνεχούς και συνεπούς προσήλωσης στην υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση, θα ήθελε καταρχάς να σας ευχαριστήσει για την προτίμησή σας αλλά και για την εμπιστοσύνη σας. Με αυτό σαν γνώμονα, η διοίκηση της εταιρίας θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτιριακών εγκαταστάσεων. Από τα μέσα Μαΐου ο νέος ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων είναι ο κος Δουζόγλου. Η διοίκηση της εταιρίας από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τον νέο ιδιοκτήτη ώστε να επιτευχθεί μία ομαλή μετάβαση από την προηγούμενη ιδιοκτησία στην νέα, και με μοναδικό στόχο την συνεχή, αδιάλειπτη και συνεπέστατη λειτουργία του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟN. Παρά τις άοκνες προσπάθειες της Διοίκησης, οι προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν και η σημερινή αιφνίδια απόφαση του νέου ιδιοκτήτη ήταν το εμβληματικό και ιστορικό ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟN να διακόψει οριστικά την λειτουργία του την Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 στις 12μ.μ., όπως και έγινε. Το σύνολο των πελατών που διέμεναν στο Ξενοδοχείο ενημερώθηκε σχετικά και ήδη έχει αποχωρήσει. Η διοίκηση της εταιρίας εργάζεται ήδη με σκοπό την άμεση και πλήρη μεταφορά των λειτουργιών της εκτός των εγκαταστάσεων της Κηφισιάς». Να σημειωθεί ότι οι πλειστηριασμοί συνεχίζονται και αφορούν κινητά σκεύη και ακίνητα που ανήκουν στο ξενοδοχείο. Ο πλειστηριασμός που αφορά κινητά σκεύη είναι προγραμματισμένος για τις 17/6 με αρχική τιμή εκκίνησης 2,129 εκατ. ευρώ. Για τα ακίνητα που βρίσκονται στη θέση Πάτημα Χατζησπύρου, όπου έχει έδρα εταιρεία κέτερινγκ, ο πλειστηριασμός είναι προγραμματισμένος για τις 3 Ιουνίου με πρώτη προσφορά 3 εκατ. ευρώ.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki