Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Έργα Υποδομών

Κτηματολογιο: 49.000 διορθώσεις

Περίπου 49.000 αιτήσεις διόρθωσης/ενστάσεις, που αντιστοιχούν στο 3,6% του συνόλου των δικαιωμάτων, υποβλήθηκαν από τους πολίτες στα κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης των νέων κτηματογραφήσεων που πραγματοποιήθηκε σε 33 περιοχές. Συγκεκριμένα, στο σύνολο των 1,4 εκατ. δικαιωμάτων που καταγράφηκαν στις 33 περιοχές:

- Υποβλήθηκαν συνολικά περίπου 49.000 Αιτήσεις διόρθωσης/ ενστάσεις

- Από αυτές το 1,8% αφορούν ενστάσεις και το υπόλοιπο είναι Αιτήσεις διόρθωσης.

-- Από το 1,8% των ενστάσεων, το 1% αφορούν σε χωρικές μεταβολές, δηλαδή αμφισβητήσεις ως προς το σχήμα, τη θέση ή το εμβαδόν των ακινήτων, ενώ το υπόλοιπο 0,8% αφορά σε διορθώσεις της νομικής πληροφορίας των ακινήτων.

Επιπλέον:

α) λιγότερο από 1% των γεωτεμαχίων φέρουν το χαρακτηρισμό «αγνώστου ιδιοκτήτη» (το αντίστοιχο ποσοστό στα παλαιά προγράμματα ήταν 4%)

β) περίπου 45.000 δικαιούχοι δικαιωμάτων (7,2%) παρότι δεν είχαν δηλώσει το δικαίωμά τους, εντοπίστηκαν με ασφάλεια από τους υποβληθέντες τίτλους κτήσης (συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές πράξεις κ.α.) και καταγράφηκαν στην κτηματολογική βάση της Ανάρτησης.

Σημειώνεται ότι η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων πραγματοποιήθηκε σταδιακά κατά περιοχή και ολοκληρώθηκε για το σύνολο των 33 περιοχών και για τους κατοίκους εξωτερικού (που έχουν διευρυμένη προθεσμία) στις 31 Μαΐου 2012. Από την Τετάρτη η εξέταση των ενστάσεων Η εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους πολίτες κατά την περίοδο της Ανάρτησης από τις Επιτροπές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό ξεκινά από την από την Τετάρτη 27 Ιουνίου. Οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει Αίτηση διόρθωσης/Ένσταση και έχουν λάβει επιστολή από το Γραφείο Κτηματογράφησης που τους ενημερώνει ότι αυτή έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή Ενστάσεων έχουν δύο τρόπους να πληροφορηθούν την ημερομηνία και τον τόπο εξέτασής της:

α) Τηλεφωνικά από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης

β) Η Κτηματολόγιο ΑΕ δημιούργησε την ειδική εφαρμογή «Συνεδριάσεις Επιτροπών Ενστάσεων», έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν γρήγορα και εύκολα από το σπίτι τους να πληροφορηθούν πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή για την ένστασή τους. Η εφαρμογή θα βρίσκεται άμεσα στον ιστότοπο της Κτηματολόγιο ΑΕ στην πύλη e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ( www.ktimatologio.gr )

Η αναζήτηση του τόπου και του χρόνου διεξαγωγής της συνεδρίασης της Επιτροπής Ενστάσεων μπορεί να γίνει εναλλακτικά με την εισαγωγή των παρακάτω:

- Αριθμός πρωτοκόλλου ένστασης (που δόθηκε κατά την υποβολή της ένστασης) - Επώνυμο και όνομα ενιστάμενου

- Τον ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου που έχει λάβει το ακίνητο, ο οποίος αναγράφεται στο απόσπασμα διαγράμματος που σας εστάλη κατά την Ανάρτηση Αναζητώντας με βάση τον ΚΑΕΚ του ακινήτου, ο δικαιούχος μπορεί θα ενημερωθεί, εκτός από την εξέταση της ένστασης που υπέβαλε ο ίδιος, και για την εξέταση τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τρίτους για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία «Συνεδριάσεις επιτροπών ενστάσεων» οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται αρχικά να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό (user name, password). Αν έχουν ήδη εγγραφεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της πύλης e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ οι κωδικοί τους ισχύουν ως έχουν.

Τι αλλάζει στις απαλλοτριώσεις

Αλλάζει το αχανές «τοπίο» των απαλλοτριώσεων με πολυνομοσχέδιο του υπουργείου του Υποδομών Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του Υποδομών:

- Όταν η εκτέλεση δημοσίων έργων επισπεύδεται από το δημόσιο, η αποβολή των εγκατεστημένων στα ακίνητα διατάσσεται οριστικά και τελεσίδικα με την απόφαση βάσει της οποίας καθορίζεται η προσωρινή αποζημίωση.

- Το τίμημα της εξαγοράς του προς απαλλοτρίωση ακινήτου μπορεί να καθοριστεί και από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να παρακάμπτονται οι τριμελείς κρατικές επιτροπές των οποίων η συγκρότηση πολλές φορές καθυστερεί.

- Ως κριτήρια για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη, κατά βάση, η αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο καθορισμού της, παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, καθώς και οι δυνατότητες προσόδου του ακινήτου. Η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου δεν μπορεί να είναι μικρότερη της αντικειμενικής του αξίας.

- Τι συμβαίνει σε περίπτωση διαφωνίας για το ύψος της αποζημίωσης; Ο οριστικός καθορισμός της γίνεται κατόπιν αιτήσεως κάθε ενδιαφερομένου στα αρμόδια δικαστήρια, η οποία ασκείται εντός 60 ημερών, από την κοινοποίηση της απόφασης καθορισμού της. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος δικαστής προσδιορίζει δικάσιμο προς συζήτηση της αίτησης σε χρόνο όχι μικρότερο από 30 ημέρες και όχι μακρότερο από 60 ημέρες από την κατάθεσή της και συγχρόνως διατάσσει να επιδοθεί η αίτηση με την πράξη προσδιορισμού δικασίμου, με επιμέλεια του αιτούντος και τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την δικάσιμο, σε κάθε ενδιαφερόμενο.

- Με στόχο το Δημόσιο να αποφύγει την καταβολή υπέρογκων αποζημιώσεων για ακίνητα των οποίων η αξία «φούσκωσε» μετά την κήρυξη της περιοχής όπου αυτά βρίσκονται ως ζώνης αστικής ανάπλασης, δεν λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριωμένου (αφότου μία περιοχή θεσμοθετήθηκε ως ζώνη αστικής ανάπλασης).

- Κατ΄ εξαίρεση, για την εκτέλεση έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα οποία εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απαλλοτρίωση των αναγκαίων ακινήτων κηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

- Σε επείγουσες περιπτώσεις η απαλλοτρίωση μπορεί να κηρύσσεται με απλό διάγραμμα οριζοντιογραφίας. Σκοπός της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι να ξεπεραστούν τα εμπόδια που δημιουργούνται από την έλλειψη κτηματολογίου.

- Εάν το υπουργικό συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι ένα έργο είναι ευρύτερης σημασίας, για την υλοποίηση ξεχωριστών απαλλοτριώσεων που απαιτούνται για το ίδιο έργο δεν χρειάζεται καινούργια απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα. Αντίθετα, το υπουργικό μετά τον κατ’ αρχήν χαρακτηρισμό του έργου ως «γενικότερης σημασίας για την εθνική οικονομία», έχει τη δυνατότητα να χορηγεί εξουσιοδότηση στο αρμόδιο όργανο, ώστε να κηρύσσει αυτό πλέον τις επόμενες απαλλοτριώσεις για το ίδιο έργο.

- Το Εφετείο, όπου βρίσκεται η έδρα της αρχής που είναι υπεύθυνη για την απαλλοτρίωση, είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης. Μάλιστα, με την απόφαση του Εφετείου-που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα διατάσσεται ταυτόχρονα η αποβολή του κατόχου από το ακίνητο, με τον όρο της κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης.

- Καταργείται η συναρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών που επιβαρύνει χρονικά τη συνολική διαδικασία από 2 έως 4 μήνες.

Ελληνικό: Ανώνυμο ενδιαφέρον και επώνυμες αντιδράσεις

Θετικές είναι οι πρώτες ενδείξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων επενδυτών για την αξιοποίηση του χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) . «Από τις πρώτες ενδείξεις μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον» είπε , αναφερόμενος στον διαγωνισμό που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο και που η πρώτη φάση του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος λήγει στις 30 Μαρτίου. Περιμένουμε κοινοπραξίες, διευκρίνισε ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου και πρόσθεσε ότι όσοι περάσουν στη δεύτερη φάση θα πρέπει να υποβάλλουν master plan, να διαθέτουν κατ΄ελάχιστον 350 εκατομμύρια ευρώ και να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή από Τράπεζα. Το νομοσχέδιο προκαλεί τις αντιδράσεις όμορων δήμων και είναι χαρακτηριστική η προειδοποίηση του δημάρχου Ελληνικού προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να μην αγνοήσει τους χιλιάδες δημότες που θα προστατεύσουν με τη φυσική τους παρουσία τον χώρο του πρώην αεροδρομίου και θα αντιδράσουν ώστε αυτό το σχέδιο να μην γίνει δυνατό να εφαρμοστεί. «Θα αντιστρατευτούμε αυτό το σχέδιο», προειδοποίησε και ο δήμαρχος Αλίμου Στο μεταξύ, οι δήμοι των Μεσογείων (Σπάτων-Αρτέμιδος, Κορωπίου, Παιανίας και Μαρκοπούλου) προειδοποιούν την κυβέρνηση ότι θα προσφύγουν στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια αν δεν προβλεφθεί το ανταποδοτικό αντάλλαγμα 10% από την ανάπτυξη του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού για την επιβάρυνση που είχαν από το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι δήμαρχοι Παιανίας και Κορωπίου, , υπενθύμισαν ότι το ανταποδοτικό όφελος 10% από το Ελληνικό είχε προβλεφθεί για την περιβαλλοντική υποβάθμιση στα Μεσόγεια και αποτελεί σήμερα ενεργό περιουσιακό τους δικαίωμα. Αιχμηρότερη όλων ήταν η παρέμβαση του δημάρχου Παιανίας που κατήγγειλε ότι σήμερα η εταιρεία που ελέγχει το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» «συμπεριφέρεται ως δυνάστης στην περιοχή», αφήνει «εκτός τους δήμους που έχουν το ένα τρίτο του αεροδρομίου», «δεν πληρώνει τίποτε από τέλη, όπως προσπαθούν να μην πληρώνουν και οι επιχειρήσεις στο εμπορικό πάρκο, όπως το ΙΚΕΑ, και την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξαιρεί τους δήμους αυτούς από την ανάπτυξη του Ελληνικού». Σοβαρές ενστάσεις στο νομοσχέδιο διατύπωσε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ , που κατήγγειλε ότι ο χώρος του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό αντιμετωπίζεται ως οικόπεδο προς αντιπαροχή και όχι ως ένα μεγάλο έργο.

Κτηματογράφηση εως το 2018

Να επιταχύνει τις διαδικασίες κτηματογράφησης θα επιχειρήσει η η Κτηματολόγιο Α.Ε. καθώς η τροπολογία που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες τιης επιτρέπει την επιτάχυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορούν στο έργο. Απομένουν περίπου 15 εκατομμύρια δικαιώματα σε όλη την επικράτεια, τα οποία θα προκηρύχθούν στη διάρκεια του 2012. Επιδίωξη είναι η κτηματογράφησή τους να τελειώσει έως το 2017-18, ανέφερε κορυφαίο στέλεχος της Κτηματολόγιο Α.Ε. Πάντως δεν έχει καθοριστεί ακόμη αν θα γίνουν 2-3 ή περισσότερες προκηρύξεις για τα εναπομείναντα δικαιώματα, ούτε επίσης και σε ποιες ημερομηνίες μέσα στο χρόνο θα συντελεστούν αυτές. Συνολικά η ελληνική επικράτεια υπολογίζεται πως αντιπροσωπεύει περί τα 37 εκατ. δικαιώματα, εκ των οποίων τα 7 εκατ. έχουν ήδη κτηματογραφηθεί, ενώ άλλα 8 εκατ. είναι σε προχωρημένη φάση υλοποίησης και θα είναι έτοιμα μεταξύ 2013...2015. Σε ό,τι αφορά την περιοχή της Βορείου Ελλάδας, υπογράφηκαν εσχάτως δύο μεγάλες συμβάσεις μελέτης κτηματογράφησης, για τις πρωτεύουσες (σ.σ. Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Δράμα, Κιλκίς) καθώς και η β' μελέτη για τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη

Σε 14 περιοχές προχωρά η κτηματογράφηση

Την προκήρυξη νέων μελετών κτηματογράφησης σε 10 Περιφερειακές Ενότητες (νομούς) της χώρας, ανακοίνωσε η Κτηματολόγιο ΑΕ. Συγκεκριμένα προκηρύχθηκαν 14 νέες μελέτες κτηματογράφησης για 1.024 προ- Καποδιστριακούς ΟΤΑ, προϋπολογισμού 186 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ . Πρόκειται για το σύνολο των εκτάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Κοζάνης, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων (εκτός των περιοχών που έχουν ήδη κτηματογραφηθεί ή κτηματογραφούνται), οι οποίες καλύπτονται σε μεγάλο τμήμα τους από αναδασμούς και διανομές. Σύμφωνα με την Κτηματολόγιο Α.Ε., με το νέο πρόγραμμα κτηματογράφησης θα καταγραφούν περίπου 4,4 εκατ. δικαιώματα και θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο 29 εκατ. στρέμματα (περίπου το ¼ της χώρας). Για την υλοποίηση του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν:

1. Tο αναλογικό αρχείο αναδασμών και διανομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που ψηφιοποιήθηκε από την Κτηματολόγιο ΑΕ με ίδια μέσα σε συνεργασία με την ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ μέσα από το Γ΄ΚΠΣ το χρονικό διάστημα 2006-2009 (έργο «Υποδομή δεδομένων και Τεχνολογίας Πληροφοριών για ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»). Όπως σημειώνεται, τα στοιχεία των κυρωμένων Αναδασμών και Διανομών αποτελούν μια σημαντική αρχική πληροφορία πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί η κτηματογράφηση, γιατί προσδιορίζουν τα γεωτεμάχια ως προς τη θέση, τα όρια και το εμβαδόν, καθώς και τα δικαιώματα κυριότητας επ΄αυτών κατά την στιγμή κύρωσής τους. Με τις δηλώσεις των σημερινών δικαιούχων τα στοιχεία αυτά θα επικαιροποιηθούν και θα ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση.

2. Τα στοιχεία των μητρώων για τις αγροτικές επιδοτήσεις που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως συμπληρωματική πληροφορία που θα βοηθήσει στη διασταύρωση των στοιχείων που θα συλλεχθούν. Για το λόγο αυτό, έχει προωθηθεί και αναμένεται άμεσα η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Κτηματολόγιο ΑΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάθεση των μελετών, οι δικαιούχοι ακινήτων στις περιοχές αυτές έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες που αφορούν στην ακίνητη περιουσία τους (μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο, σύνταξη οριστικών συμβολαίων, κ.α.) πριν ξεκινήσει η υποβολή δηλώσεων.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki