Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Στεγαστικά Δάνεια

Πως θα γίνει η ρύθμιση των στεγαστικών

Φορολογικά ενήμεροι θα πρέπει να είναι οι δανειολήπτες που θέλουν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου για τα ενυπόθηκα δάνεια, όπως προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης. Η φορολογική ενημερότητα είναι αναγκαία προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση και θα πρέπει να προσκομιστεί παράλληλα με τις δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη από το 2009 έως και σήμερα, αλλά και τα υπόλοιπα έγγραφα που θα πιστοποιούν το ύψος της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη. Δεν ισχύει ωστόσο το ίδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση. Η εγκύκλιος που φθάνει τη Δευτέρα στις τράπεζες θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία της υποδοχής των αιτήσεων των οφειλετών με χρέη προς τις τράπεζες έως 150.000 ευρώ και σύνολο ακίνητης περιουσίας που δεν ξεπερνά τις 250.000 ευρώ (300.000 ευρώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους). Η περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη θα πιστοποιείται με την προσκόμιση του εντύπου Ε9, αλλά και των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων που έχει στον κατοχή του ο ενδιαφερόμενος.Συγκεκριμένα απαιτείται:

- Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα και αντίγραφα αιτήσεων που έχουν υποβληθεί προς άλλους πιστωτές φέροντα υπογραφή καθενός εξ αυτών.

- Φωτοτυπία ταυτότητας.

- Βεβαίωση αποδοχών (για μισθωτούς και συνταξιούχους): α) Βεβαίωση αμοιβών (για όσους θεωρείται ότι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/2013 (Α’ 17) ή β) αντίγραφα φύλλων παροχής υπηρεσιών με αύξουσα αρίθμηση που να αποδεικνύουν διαδοχική παροχή υπηρεσιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/2013 (Α’ 17).

- Αντίγραφα εκκαθαριστικών οικονομικών ετών 2010 έως και τελευταίου οικονομικού έτους πριν από την υποβολή της αίτησης.

- Αντίγραφα υποβληθέντων εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 για τα οικονομικά έτη από το 2010 μέχρι και την υποβολή της αίτησης.

- Αντίγραφο του εντύπου Ε9 του 2009 και τυχόν μεταβολές του. - Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων, όπως αυτά περιγράφονται στο τελευταίο Ε9. Για τίτλους ιδιοκτησίας πριν από την 01-01-2007, απαιτείται συνυποβολή αντιγράφου οποιουδήποτε επίσημου έγγραφου δημόσιας υπηρεσίας ή δημόσιου λειτουργού, από το οποίο να προκύπτει η αντικειμενική αξία κάθε ακινήτου κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης του ν.4161/2013.

- Φορολογική ενημερότητα του τελευταίου οικονομικού έτους.

- Υπεύθυνη δήλωση για το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 4161/2013 και για την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στον νόμο και υποβάλλονται, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή ή δικηγόρο.

- Βεβαίωση ανεργίας εκδοθείσα από τον ΟΑΕΔ το μέγιστο 30 ημέρες πριν από την υποβολή της αίτησης ή φωτοτυπία της επικαιροποιημένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. - Πιστοποιητικό αναπηρίας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας Επιτροπής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Καλύτερο βαθμό πήραν τα στεγαστικά

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε τα καλυμμένα με στεγαστικά δάνεια ομόλογα (mortgage covered bonds) της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank και της Eurobank. Αναβάθμιση Fitch στα καλυμμένα με στεγαστικά ομόλογα 4 τραπεζών Τα καλυμμένα ομόλογα της Alpha ύψους 3,75 δισ. ευρώ αναβαθμίστηκαν στη βαθμίδα Β από τη βαθμίδα CCC+, με αρνητική προοπτική. Οι καλυμμένοι τίτλοι της Eurobank, ύψους 2,45 δισ. ευρώ, αναβαθμίστηκαν σε Β από CCC+, με αρνητική προοπτική. Τα καλυμμένα ομόλογα της Εθνικής (του προγράμματος Ι), ύψους 8,46 δισ. ευρώ, αναβαθμίστηκαν σε Β από Β- και με αρνητική προοπτική, ενώ τα καλυμμένα ομόλογά της ίδιας τράπεζας (του προγράμματος ΙΙ), ύψους 8,4 δισ. ευρώ, αναβαθμίστηκαν σε Β από CCC+, επίσης με αρνητική προοπτική. Οι καλυμμένοι τίτλοι της Πειραιώς, ύψους 1,25 δισ. ευρώ, αναβαθμίστηκαν σε Β από CCC+ με αρνητική προοπτική. Η νέα αξιολόγηση των ομολόγων αυτών ακολουθεί την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου και των αντίστοιχων τραπεζών στη βαθμίδα Β- από τη CCC, αντανακλώντας την άποψη του οίκου Fitch για τη διαδικασία νέας εξισορρόπησης της ελληνικής οικονομίας και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Στον αέρα 106.000 δανειολήπτες

Περισσότεροι από 60.000 δανειολήπτες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) οι οποίοι έλαβαν δάνειο με επιδότηση επιτοκίου από τον Οργανισμό, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτεθειμένοι απέναντι στις τράπεζες, αφού ... όχι μόνο έμειναν ακάλυπτοι από την επιδότηση επιτοκίου, αλλά και δεν συμπεριλαμβάνονται στις προωθούμενες ρυθμίσεις των «κόκκινων δανείων». Μάλιστα η ευθύνη για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι δανειολήπτες, βαραίνει τον ΟΑΕΔ -στον οποίο έχουν περιέλθει οι υπηρεσίες του ΟΕΚ - καθώς αρνείται να καταβάλλει το ποσό, που ορίζεται στις συμβάσεις των δανειοληπτών ως επιδότηση επιτοκίου. Οι δανειολήπτες από την πλευρά τους δεν γνωρίζουν εάν θα επιβαρυνθούν με αυξημένο επιτόκιο, ούτε εάν δικαιούνται να προβούν σε κάποια ρύθμιση και κυρίως ούτε το τι μπορεί να συμβεί με το δάνειό τους εξαιτίας της μη απόδοσης της επιδότησης επιτοκίου από τον ΟΑΕΔ προς τις τράπεζες. Σε ανάλογη θέση βρίσκονται άλλοι 46.000 περίπου δανειολήπτες, οι οποίοι έλαβαν άτοκο μεν δάνειο από τον ΟΕΚ, αλλά εξαιτίας της κρίσης αδυνατούν να καταβάλουν τις προβλεπόμενες δόσεις, για χρονικό διάστημα από 3 μήνες έως 2 χρόνια και ελπίζουν σε νομοθετική ρύθμιση του προβλήματός τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω δανειολήπτες του ΟΕΚ, εκτός από τη δεινή οικονομική τους κατάσταση, έχουν να αντιμετωπίσουν και την αδιαφορία του ΟΑΕΔ, ο οποίος ανέστειλε την αποστολή ειδοποιητηρίων και κατήργησε την υπηρεσία παροχής βεβαιώσεων για τις καταβληθείσες δόσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να γνωρίζουν ούτε την πορεία των δανείων τους.

Ενιαία αγορά στεγαστικών δανείων

Στην τελική φάση υιοθέτησης βρίσκεται η κοινοτική νομοθεσία για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς στεγαστικών δανείων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποφυγή στο μέλλον της αλόγιστης χορήγησης δανείων, με τα γνωστά αποτελέσματα σε ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία («φούσκα» ακινήτων). Μόλις λάβει την τελική έγκριση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η συγκεκριμένη νομοθεσία θα επιβάλλει στις τράπεζες -που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά στεγαστικών δανείων μεγέθους 6,5 τρισ. ευρώ- να ελέγχουν την πιστοληπτική ικανότητα των δυνητικών πελατών και την ικανότητά τους να αποπληρώσουν τα δάνεια. Ουσιαστικά θα απαγορεύεται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν στεγαστικά δάνεια σε καταναλωτές που με βάση τα εισοδήματά τους δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποπληρώσουν. Ο αιτών θα πρέπει να προσκομίζει στην τράπεζα τα στοιχεία που θα αποδεικνύουν τη φερεγγυότητά του. Η Κομισιόν εκτιμά ότι με τα προτεινόμενα μέτρα τα «κόκκινα» δάνεια θα μειωθούν κατά 1,2 - 1,9 δισ. ευρώ πανευρωπαϊκά.

Στεγαστικα : Ρύθμιση "για τα λόγια"

Ρύθμιση δανείων τεσσάρων ταχυτήτων περιλαμβάνει το πρόγραμμα διευκόλυνσης που ανακοίνωσε χθες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης δίνοντας στη δημοσιότητα τις τελικές λεπτομέρειες . H ρύθμιση αφορά τα μη ληξιπρόθεσμα δάνεια από τράπεζες, για τα οποία έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, με αντικειμενική αξία που δεν ξεπερνά τις 180.000 ευρώ. Επιπλέον, ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερος και το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού να μην είναι πάνω από 150.000 ευρώ.

Επίσης το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει η οικογένεια θα πρέπει να έχει αντικειμενική αξία μέχρι 250.000 ευρώ (μαζί με την πρώτη κατοικία) και οι καταθέσεις να μην είναι πάνω από 10.000 ευρώ. Κοινό σημείο είναι η χορήγηση 48μηνης περιόδου χάριτος με πληρωμή δόσης ίσης με το 30% του καθαρού εισοδήματός τους αλλά και η μείωση του εισοδήματος κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο της 1ης Ιανουαρίου του 2010. Πιο αναλυτικά, μπορούν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους:

1 Μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας (η δραστηριότητά τους παρέχεται αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο και άνεργοι με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κ.λπ.) έως 25.000 ευρώ.

2 Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή και μόνιμη αναπηρία με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα (και σε αυτή την κατηγορία από οποιαδήποτε πηγή) μέχρι 30.000 ευρώ. Για αυτές τις δύο κατηγορίες δίνεται περίοδος χάριτος 48 μηνών, με άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού. Η δόση σε όλη τη διάρκεια των τεσσάρων ετών θα προσαρμόζεται (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω) με την πιθανή μεταβολή του εισοδήματος. Σε αυτούς τους μήνες οι δανειολήπτες θα πληρώνουν δόση που περιλαμβάνει και τόκους και κεφάλαιο με το επιτόκιο που έχει κανονικά το δάνειο. Ουσιαστικά ο χρόνος αποπληρωμής παρατείνεται για τέσσερα χρόνια.

3 Οσοι έχουν καθαρά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ. Για αυτή την κατηγορία δίνεται πάλι περίοδος χάριτος 48 μηνών και με μηνιαία δόση στο 30% του καθαρού εισοδήματος. Το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση δανείου περιορίζεται στο 1,5% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την τετραετή περίοδο. 4 Ανεργοι με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας. Ισχύει περίοδος χάριτος 48 μηνών και παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα έξι μηνών εντός των τεσσάρων ετών.

Επιχειρηματίες και επαγγελματίες Δεν θα μπαίνουν για ασήμαντους λόγους στη λίστα του «Τειρεσία» Με τα δεδομένα της οικονομικής ύφεσης θα αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις των επιχειρηματιών στους οποίους «σκάει» στα χέρια τους επιταγή, χωρίς να είναι υπαίτιοι. Με αυτόν τον τρόπο, όπως ανακοίνωσαν οι κ. Χατζηδάκης, Σκορδάς και Στεργίου, δεν θα μπαίνουν για ασήμαντους λόγους στη λίστα του «Τειρεσία» οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, είπαν ότι το πλαίσιο του «Τειρεσία» θα βελτιωθεί ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της δυσχερούς οικονομικής περιόδου και να δίνεται η δυνατότητα μίας πιο ευέλικτης αντιμετώπισης των συναλλασσομένων με τις τράπεζες ανάλογα με το συνολικό τους προφίλ και όχι με βάση μεμονωμένα ατυχή περιστατικά.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki