Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Περιβάλλον

Αιολικά παντού

Ερήμην του καθ' ύλην αρμόδιου φορέα διαχείρισης εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου, παρατύπως το ΥΠΕΚΑ αποφασίζει και... χωροθετεί δύο μεγάλης κλίμακας αιολικές εγκαταστάσεις εντός ορίων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου ο υπουργός ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτης ενέκρινε περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία έξι αιολικών πάρκων, μαζί με τα δύο της Πίνδου, συνολικής ισχύος 165,20 ΜW όλα εντός προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Νatura 2000.

H εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, θεωρητικά περιορίζει τις δυσμενείς επιπτώσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα και ως εκ τούτου ευάλωτα, μόνο που ουδέποτε ελέγχεται η εφαρμογή και τήρησή τους ελλείψει μηχανισμών τόσο σε περιφερειακό όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Ούτε βέβαια ελέγχεται η ποιότητα και η αξιοπιστία των μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βάσει των οποίων εκδίδονται οι περιβαλλοντικοί όροι. Στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου αδειοδοτούνται δύο αιολικά πάρκα, τα οποία βρίσκονται όπως αναγράφει η υπουργική απόφαση κάτω από την ένδειξη "περιβάλλον της περιοχής - ευαίσθητα στοιχεία του", εξ ολοκλήρου εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και ταυτόχρονα ανήκουν στην προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου Natura με την επωνυμία "Βασιλίτσα".

Το πρώτο, στις θέσεις "Κουτσουράκια - Κολεός" του ∆ήμου Γρεβενών στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της εταιρείας "Άνεμος Ηπείρου ΑΕΕ". Αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με 16 ανεμογεννήτριες τύπου Vestas V-90, ονομαστικής ισχύος 2 ΜW έκαστη και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 32 ΜW. Περιλαμβάνει βελτίωση υφιστάμενης εξωτερικής οδοποιίας για την πρόσβαση στο αιολικό πάρκο, συνολικού μήκους 2.802,02 μ. και πλάτους 5μ. ∆ιάνοιξη νέας εσωτερικής οδοποιίας για την προσπέλαση και την επικοινωνία των ανεμογεννητριών συνολικού μήκους 8.473,89 μ. και πλάτους 5 μ. Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης μήκους 20.50 9μ. με το οποίο θα γίνει η διασύνδεση με τον νέο υποσταθμό, 20/150 kV, πλησίον του οικισμού "Ανάβρυτα". Εναέρια γραμμή υψηλής τάσης 150 kV, μήκους 19.218 μ., με την οποία θα γίνει η διασύνδεση του υποσταθμού με τον υφιστάμενο υποσταθμό της ∆ΕΗ "Γρεβενά" και οικίσκος ελέγχου επιφάνειας 80 μ2. Το δεύτερο χωροθετείται στις θέσεις Μαντηλίτσα - Στραγγόπετρα του Δήμου Γρεβενών της εταιρείας "Ανεμοστρόβιλος Renwind" με 13 ανεμογεννήτριες, ονομαστικής ισχύος 2 ΜW, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 26 ΜW. Περιλαμβάνει τη βελτίωση υφιστάμενης εξωτερικής οδοποιίας περί τα 7 χλμ., διάνοιξη νέας μήκους 4 χλμ., υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης 6 χλμ. και οικίσκο ελέγχου. Ο σταθμός αυτός θα συνδεθεί υπογείως σε μήκος 15 χλμ. με τον νέο υποσταθμό στον οικισμό "Ανάβρυτα". Όπως προκύπτει από την απόφαση, ουδέποτε απεστάλη η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στον φορέα διαχείρισης. Ο τρίτος σταθμός της εταιρείας "Αιολικό Πάρκο Κέλλας Α.Ε." ισχύος 39,95 ΜW, χωροθετείται στη θέση "Αγνάντια - Ίσιωμα - Θαμνότοπος" του ∆ήμου Αμύνταιου Νομού Φλώρινας, περιλαμβάνει 17 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 2,35 ΜW έκαστη. Προβλέπεται και βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας για τις ανάγκες πρόσβασης στο αιολικό πάρκο, συνολικού μήκους 2.290 μ. και πλάτους 5 μ., διάνοιξη νέας οδοποιίας για την προσπέλαση και επικοινωνία των ανεμογεννητριών καθώς και σύνδεση των οδών του υφιστάμενου οδικού δικτύου με τη θέση των ανεμογεννητριών συνολικού μήκους 5.747 μ. και πλάτους 5 μ.

Για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας επιπρόσθετα προβλέπεται: διάνοιξη ενός καναλιού πλάτους 0,8 μ. και βάθους 1,2 μ. για την τοποθέτηση των υπογείων καλωδίων μεσαίας τάσης διασύνδεσης των Α/Γ με τον οικίσκο ελέγχου και υπόγεια γραμμή μεσαίας τάσης για τη σύνδεση του πάρκου με τον σταθμό. Το έργο βρίσκεται στην προστατευόμενη περιοχή "Όρος Βόρας" σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Από τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών όρων στη φάση λειτουργίας, όμως, δεν αποκλείεται η περιοχή να ανήκει ή να γειτνιάζει με το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. Αφού πρώτα αναφέρεται ότι πρέπει να εφαρμοστεί, με ευθύνη της εταιρείας, πρόγραμμα παρακολούθησης των ειδών της ορνιθοπανίδας, στην συνέχεια προστίθεται το εξής: επειδή "στην ευρύτερη περιοχή του έργου αλλά και του Εθνικού Πάρκου υπάρχουν αναπαραγόμενα ζευγάρια απροπάρη, παγκοσμίως απειλούμενου είδους καθώς και ασπρογερακίανας" που μπορεί να παρουσιάσουν επικινδυνότητα στις προσκρούσεις, προτείνεται να εγκατασταθούν συσκευές ραντάρ, οι οποίες θα ανιχνεύουν την παρουσία των πτηνών και θα απενεργοποιούν τη λειτουργία του ρότορα. Τα υπόλοιπα αιολικά πάρκα με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι:

* Αιολικό πάρκο ισχύος 12 ΜW της εταιρείας "Volterra Α.Ε." στη θέση "Κουκούλι - Γρίβας" του Δήμου Βοΐου Νομού Κοζάνης, με 6 ανεμογεννήτριες στα "Όρη βόρειου Βούρινου και Μελλιά" χαρακτηρισμένα ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα.

* Αιολικό πάρκο ισχύος 24, 65 ΜW στις θέσεις "Απαλούκι - Αγκάθι - Σπιτάκι" του Δήμου Πύλης στην Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων της Εταιρείας "Άνεμος Θεσσαλίας", με 29 ανεμογεννήτριες σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας ορνιθοπανίδας με την επωνυμία "ευρύτερη Περιοχή Αθαμανικών Ορέων".

Στον Νομό Αχαΐας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30,6 μ.W στη θέση "Στρογγυλό Βουνό" με 36 ανεμογεννήτριες. Οι εγκαταστάσεις εμπίπτουν στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης "Παναχαϊκό όρος", η οποία γειτνιάζει με τη δεύτερη Ζώνη Διατήρησης "Όρη Μπαρμπάς και Κλωκός και Φαράγγι Σελινούντα" και τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ορνιθοπανίδας "Ζούμπατα - Άγιος Χαράλαμπος - Μπάρμπας - Κλωκός" του Δικτύου Natura 2000.

Ερχονται και άλλα χαρατσια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλιμακώνοντας τις πιέσεις της προς τις ελληνικές Αρχές, ανακοίνωσε την αποστολή «συμπληρωματικής αιτιολογημένης γνώμης», με την οποία ζητεί από την Ελλάδα «την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (οδηγία 2010/31/ΕΕ). Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη- μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόζουν ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και να εξασφαλίζουν την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων και την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Επιπροσθέτως, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη- μέλη να εξασφαλίσουν ότι από το 2021 όλα τα νέα κτίρια θα είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο έως τις 9 Ιουλίου 2012. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα, όπως και η Μάλτα, μεταξύ των κρατών της ΕΕ, δεν έχουν μεταφέρει πλήρως τις διατάξεις της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι αν τα δυο κράτη- μέλη δεν εκπληρώσουν τη νομική τους υποχρέωση εντός δύο μηνών, μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή τους στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Τι συμβαίνει στην Υδρούσα;

Ενα μικρό νησάκι στον Σαρωνικό θα "υποδεχτεί" επενδύσεις; Το θέμα άνοιξε ερώτηση που κατατέθηκε στην Βουλή σύμφωνα με την οποία στο νησί της Υδρούσας στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, επιχειρείται, για άλλη μια φορά, να γίνουν εμπορευματικές επενδύσεις. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με δημοσιεύματα , ετοιμάζεται στο νησί έκτασης περίπου 57 στρεμμάτων, επένδυση με τίτλο «Πρότυπο Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Ερμηνείας Περιβάλλοντος. Ανάδειξη φυσικού τοπίου – Διαχείριση επισκεψιμότητας». Όπως αναφέρεται στην ερώτηση που κατατέθηκε απο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ :

"Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, η εν λόγω επένδυση έχει σαν σκοπό να μετατρέψει την νησίδα σε κέντρο αναψυχής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τους επισκέπτες του. Συγκεκριμένα το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ των άλλων, ότι θα κατασκευαστούν δύο λιμάνια, ένα στον όρμο Αντύπα (δηλαδή έναντι της εκκλησίας Παναγίτσα στην Κάτω Βούλα) και ένα στην Υδρούσα προκειμένου να γίνεται η μεταφορά επισκεπτών από και προς το νησί, οι οποίοι θα καλούνται να πληρώσουν εισιτήριο €6 ως αντίτιμο για τη μεταφορά τους αλλά και για τη χρήση των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων που το νησί θα προσφέρει. Επίσης, σύμφωνα με το σχέδιο, θα απαγορεύεται η προσέγγιση σκαφών σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων περιμετρικά των ακτών του νησιού, για την προστασία των λουομένων, επειδή θα δημιουργηθεί οργανωμένη πλαζ με ξύλινες ομπρέλες και ξαπλώστρες, αλλά και πλωτό κυλικείο.

Ωστόσο, στο σχέδιο της επένδυσης δεν αναφέρονται οι επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοιου τύπου επένδυση, τόσο στο ίδιο το νησί, όσο και στους κατοίκους της περιοχής της Βούλας και των όμορων Δήμων. Συγκεκριμένα, στο σχέδιο της επένδυσης δεν λαμβάνεται υπόψη η απόφαση του ΟΡΣΑ (Απόφαση της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης 1/10/2008), η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την εν λόγω επένδυση και ορίζει ρητά ότι «Η έγκριση της θέσης πρόσβασης στη νήσο με δίαυλο πλάτους 10 μέτρων θα γίνει από τις αρμόδιες για τα έργα επί του αιγιαλού υπηρεσίες και θα είναι κατάλληλη για την υποδοχή σκαφών (πλην ταχύπλοων), ώστε να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στον αιγιαλό». Επίσης, στο σχέδιο της επένδυσης δεν αναφέρεται πουθενά ο τρόπος διαχείρισης των λυμάτων που θα παράγουν τόσο τα σκάφη που θα πηγαινοέρχονται όσο και το πλωτό κυλικείο, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι στον κόλπο έναντι της εκκλησίας Παναγίτσα στην Κάτω Βούλα που θα γίνει το λιμάνι κολυμπούν χιλιάδες κάτοικοι κάθε χρόνο.

Επισημαίνεται ότι, στο νησί πέρα από τα ιστορικής σημασίας γερμανικά πολυβολεία, υπάρχει και πλούσια ορνιθοπανίδα, με μεγάλο πληθυσμό από αγριοκούνελα και διάφορες ποικιλίες πουλιών. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, το Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών σε έγγραφό του επισημαίνει ότι οι νησίδες του Σαρωνικού (όπως και η Υδρούσα) χρησιμοποιούνται από αρκετά είδη πουλιών, κυρίως θαλασσοπούλια, ως χώροι φωλιάσματος, ανάπαυσης κατά την αποδήμηση και ανεύρεσης τροφής. Μάλιστα στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι, η Υδρούσα συγκεντρώνει αρκετά είδη, κυρίως στρουθιόμορφων - μυγοχάφτες, μαυρολαίμηδες κ.ά. και ότι πολλά ότι πολλά από αυτά τα είδη είναι σπάνια και προστατευόμενα γεγονός που απαιτεί την ανάγκη να προηγηθεί πλήρης μελέτη της βιοποικιλότητας της νησίδας. Είναι σαφές λοιπόν ότι, με την εν λόγω επένδυση θα υπάρξει οικονομικός αποκλεισμός και απαγόρευση της ελεύθερης πρόσβασης των κατοίκων της περιοχής, μιας και για την πρόσβαση σε αυτή θα χρησιμοποιούνται ιδιωτικά πλοιάρια αντί εισιτηρίου, το οποίο θα εκμεταλλεύεται ο επενδυτής. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι, η εν λόγω επένδυση εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον και την περιοχή, εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης των πλοιαρίων, καθώς και εξαιτίας της αυξημένης και οργανωμένης - με υποδομές - παρουσίας των επισκεπτών."

Οι χωματερες για τα μπάζα

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,  υπέγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για τους χώρους αποθήκευσης παλαιών μετάλλων και παλαιών αυτοκινήτων καθώς και χώρους αποθήκευσης οικοδομικών υλικών που πλέον υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος. Με την απόφαση αυτή, οι χώροι αποθήκευσης παλαιών αυτοκινήτων και οι χώροι αποθήκευσης παλαιών μετάλλων που καταλαμβάνουν εμβαδόν μικρότερο από 10 στρέμματα και όλοι οι χώροι αποθήκευσης οικοδομικών υλικών απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού πλέον λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους που προσαρτώνται στην άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τους με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία. Έτσι συντομεύεται η συνολική διαδικασία αδειοδότησής τους, μειώνεται το κόστος αδειοδότησης και εξασφαλίζεται ομοιομορφία στους όρους και περιορισμούς που εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις ομοειδείς επιχειρήσεις.

Κατεδαφίσεις : Εμειναν με ένα υπάλληλο

Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (ΕΥΚ) του υπουργείου Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 2010 αρχικά για να αποτρέψει την ανέγερση νέων αυθαιρέτων στις καμένες δασικές εκτάσεις της Πάρνηθας από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2009. Πράγμα που επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό χάρη στην εφαρμογή συστήματος τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης του νομού Αττικής από την «Κτηματολόγιο Α.Ε.». Η υπηρεσία υπονομεύτηκε από τα πρώτα βήματά της και άρχισε να λειτουργεί με 5 άτομα για τον έλεγχο των καμένων της Αττικής, ενώ ο νόμος ίδρυσής της προέβλεπε να αρχίσει η λειτουργία της με 12 άτομα. Εν συνεχεία «οι ράμπο του Περιβάλλοντος», ενώ ανέλαβαν ευρύτερες αρμοδιότητες για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης σε όλη τη χώρα, τον καταλογισμό προστίμων και την κινητοποίηση των μηχανισμών κατεδάφισης αυθαιρέτων, όχι μόνο δεν ενισχύθηκαν με το αναγκαίο προσωπικό αλλά, αντίθετα, συρρικνώθηκαν. Αποτέλεσμα ήταν, ύστερα από αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις, να μείνει μόνο μία υπάλληλος. Ταυτοχρόνως η ΕΥΚ είναι και ακέφαλη.  Στο νέο οργανόγραμμα του ΥΠΕΚΑ η ειδική γραμματεία καταργείται και τόσο η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων όσο και οι υπηρεσίες των επιθεωρητών περιβάλλοντος ενοποιούνται σε μία νέα γενική διεύθυνση, η οποία θα περιλαμβάνει επιθεωρητές δόμησης, ενέργειας, μεταλλείων και περιβάλλοντος.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki