Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Χρήμα

Τι θα συζητήσουν την Κυριακή

Στο Συμβούλιο Κορυφής της 23ης Οκτωβρίου 2011 αναμένεται να συζητηθεί η ενεργοποίηση του μηχανισμού χρηματοδοτικής στήριξης της Ελλάδος που αποφασίσθηκε τον Ιούλιο του 2011. Αναμένεται, επίσης, να ληφθούν μια σειρά από μέτρα για την θωράκιση των ευρωπαϊκών τραπεζών με πρόσθετα κεφάλαια για να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από την κρίση δημοσίου χρέους που πλήττει την Ευρωζώνη.

Αναμένεται, συγκεκριμένα, να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο επανα-κεφαλαιοποίησης των τραπεζών με τις εθνικές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητος (EFSF) να είναι σε ετοιμότητα να παρέμβουν στο βαθμό που οι αγορές δεν θα είναι σε θέση να παράσχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών βρίσκεται σε σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο ακόμη και μετά την απομείωση των κρατικών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου κατά 21% στο πλαίσιο της εθελοντικής διακράτησης ομολόγων από τον ιδιωτικό τομέα, όπως αποφασίσθηκε στο Συμβούλιο Κορυφής του Ιουλίου 2011. Ο μέσος όρος του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core Tier I (μετοχικό κεφάλαιο ως επί το πλείστον) των 4 μεγαλυτέρων ελληνικών τραπεζών βρίσκεται στο 9,3%. Μπορεί, όμως, να προκύψει πρόσθετη ανάγκη για κεφάλαια εάν η απομείωση ελληνικών ομολόγων λόγω της εθελοντικής διακράτησης τους από τον ιδιωτικό τομέα (PSI) αυξηθεί πέραν του 21%, ή εάν η απομείωση δανείων στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών αυξηθεί λόγω της ύφεσης, όπως είναι πολύ πιθανόν.

Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι τα απαιτούμενα νέα κεφάλαια μπορεί να διαμορφωθούν μεταξύ €100 και €200 δισ., σε μια αγορά όπου η διάθεση για ανάληψη κινδύνων είναι περιορισμένη. Και βεβαίως, οι τράπεζες τα επόμενα χρόνια καλούνται να δημιουργήσουν νέα πρόσθετα αποθεματικά κεφαλαίων στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ. Οι αυξημένες αυτές απαιτήσεις, σε συνδυασμό με τις λήξεις τραπεζικών ομολόγων σημαντικού ύψους στην αρχή του νέου έτους, συνηγορούν στην εκτίμηση, ότι αν δεν ληφθούν έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα, μπορεί να μειωθούν και πάλι οι διαθέσιμες πιστώσεις στην Ευρώπη. Πολλές τράπεζες σημειώνουν ότι θα βρεθούν αναγκασμένες να μειώσουν τις χορηγήσεις τους σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, πράγμα που αν συμβεί μπορεί να έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στην ανάπτυξη σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.

Προσοχή στην υπογραφή σας

Δέκα «γκρίζες ζώνες» στις συμβάσεις που καλούνται να υπογράψουν οι καταναλωτές με τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εντόπισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ζητεί από τους ιδιώτες προμηθευτές να απαλείψουν άμεσα τα ψιλά γράμματα και να κάνουν διαφανέστερους τους λογαριασμούς ρεύματος. Σύμφωνα με τις συστάσεις της ΡΑΕ, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον υπό αναθεώρηση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε όλα τα σχετικά κείμενα πρέπει να περιλαμβάνονται/πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

1 Απαγορεύεται στις εταιρείες να διεκδικούν αποζημίωση ή να επιβάλλουν χρεώσεις και «ποινές» όταν οι καταναλωτές καταγγέλλουν τη σύμβαση μαζί τους. Η ΡΑΕ επισημαίνει ότι η καταγγελία της σύμβασης προμήθειας δεν μπορεί να έχει καμία συνέπεια, οικονομική ή άλλης φύσεως. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που η σύμβαση περιλαμβάνε όρους είτε αναφορικά με τον ελάχιστο χρόνο παραμονής της σε ισχύ είτε σχετικά με τυχόν αποζημίωση που δικαιούται ο προμηθευτής, αν η σύμβαση καταγγελθεί λόγω υπερημερίας του πελάτη ως προς την εξόφληση των οφειλών του.

2 Το ύψος της εγγύησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στην πραγματική ή εκτιμώμενη κατανάλωση για διάστημα τριών μηνών.

3 Στο λογαριασμό κατανάλωσης πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής χρεώσεις: α) Η συνολική κατανάλωση κατά την περίοδο έκδοσης ή την περίοδο χρέωσης λογαριασμού, για κάθε μέγεθος που χρεώνεται βάσει του εφαρμοζόμενου τιμολογίου προμήθειας. β) Να αναγράφεται διακριτά το καθαρό ποσό και ο φόρος που αναλογεί σε κάθε χρέωση, συμπεριλαμβανομένων: - των μοναδιαίων τιμών υπολογισμού των χρεώσεων προμήθειας και της συνολικής χρέωσης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο της σύμβασης προμήθειας, - όλων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (χρεώσεις για τη χρήση Συστήματος, τη χρήση Δικτύου, χρεώσεις ΥΚΩ, Ειδικό Τέλος ΑΠΕ κ.ά.) και επιμέρους άθροισή τους.

4 Προθεσμία εξόφλησης λογαριασμού. Ο πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει το λογαριασμό του μέσα σε 20 ημερολογιακές ημέρες μετά την παράδοσή του στο ταχυδρομείο. 5 Η Σύμβαση έχει αόριστη διάρκεια και τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα που ο καταναλωτής θα πάρει ρεύμα. Η ημέρα αποδεικνύεται από την έγγραφη ενημέρωση του προμηθευτή προς τον πελάτη, την οποία οφείλει να αποστείλει μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας και εφ' όσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που σχετίζονται με την ενεργοποίηση της σύνδεσης και την πληρωμή της εγγύησης.

6 Η ευθύνη για την κατηγορία τιμολόγησης, ή για το ενεργειακό πακέτο στο οποίο κατατάσσεται ο πελάτης, θα πρέπει να βαραίνει και την εταιρεία. Να προβλεφθεί στη σύμβαση ότι και ο προμηθευτής οφείλει από την πλευρά του να ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων που του προσκομίζει ο πελάτης από τον προηγούμενο προμηθευτή του (π.χ. βάσει του τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού) και να του προτείνει το βέλτιστο πακέτο.

7 Να προβλεφθεί η περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης και τα δικαιώματα του πελάτη.

8 Να συμπεριληφθεί αναφορά στο δικαίωμα άσκησης της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με αρμόδιο φορέα προστασίας των καταναλωτών.

9 Να προβλέπονται διαδικασίες διαχείρισης διαφωνιών των πελατών επί των χρεώσεων, καθώς και διαδικασία διόρθωσης των λογαριασμών. Επίσης, να προβλέπεται υπηρεσία γενικότερης εξυπηρέτησης των πελατών, και ιδίως υποδοχής παραπόνων με σαφείς προδιαγραφές.

10 Να προσδιορίζεται ανώτατο χρονικό διάστημα επιστροφής της προκαταβολής/χρηματικής εγγύησης κατανάλωσης, μετά τη λύση της Σύμβασης

Εως τις 15/12 το κοινωνικό...ρεύμα

Από αυτήν την εβδομάδα έως και τις 15 Δεκεμβρίου μπορούν οι δικαιούχοι του μειωμένου Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ρεύματος (άνεργοι, τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ, άτομα με χαμηλό εισόδημα), να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγησή του για όλο το 2012. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο είναι 20 - 30 % φθηνότερο σε σχέση με το οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Οι ενδιαφερόμενοι θα κριθούν με βάση τα εκκαθαριστικά της εφορίας που εκδόθηκαν εφέτος. Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις αργότερα, θα ενταχθούν μεν (εφόσον βέβαια πληρούν τις προϋποθέσεις) αλλά αργότερα μέσα στο 2012, από την ημέρα που θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά τους. Επίσης, όσοι λαμβάνουν ήδη το ΚΟΤ δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέες αιτήσεις για το 2012, εκτός αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα και δεν είναι πλέον δικαιούχοι.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ι. Μανιάτη, οι αιτήσεις για την ένταξη στο ΚΟΤ, κάθε ημερολογιακό έτος υποβάλλονται από 1/10 έως 15/12 του προηγούμενου έτους. Προβλέπεται επίσης ότι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος, η ένταξη όμως αυτών που πληρούν τα κριτήρια, γίνεται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του έτους ένταξης, έπειτα από την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων. Ειδικά για τους ανέργους, αν υποβάλλουν αίτηση μετά τις 15 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει δώδεκα συνεχείς μήνες ανεργίας την τελευταία εργάσιμη μέρα του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης μήνα και να πληρούν τα λοιπά κριτήρια που προβλέπονται για την κατηγορία τους. Δικαιούχοι του ΚΟΤ είναι τέσσερις κατηγορίες καταναλωτών:

Α: Όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών - συνταξιούχων. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

Β: Όσοι είναι γονείς τριών τέκνων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους είναι μικρότερο ή ίσο από το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυτής. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

Γ: Όσοι είναι άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών - συνταξιούχων που δεν συμπεριλαμβάνει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου.Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 30% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

Δ: Όσοι είναι άτομα με 67% αναπηρία ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67%, με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου που προβλέπεται για τους γονείς τριών τέκνων. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 30% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου. Το εισοδηματικό κριτήριο ελέγχεται με βάση την εκκαθαρισμένη, κατά το προηγούμενο έτος, φορολογική δήλωση. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη το 2012 θα κριθούν με βάση τα εκκαθαριστικά της εφορίας που εκδόθηκαν εφέτος. Για τη χορήγηση του ΚΟΤ στη διάρκεια του έτους θα πρέπει η κατανάλωση ρεύματος να μην ξεπερνά, ανά κατηγορία, τα εξής όρια:

- Για ανέργους και άτομα χαμηλού εισοδήματος το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι σε 1400kWh.

- Για τρίτεκνους και άτομα με αναπηρία 1600kWh. Αν η κατανάλωση ξεπεράσει το όριο αυτό, τότε όλες οι κιλοβατώρες τιμολογούνται με το κανονικό οικιακό τιμολόγιο ρεύματος, της ΔΕΗ ή εναλλακτικών προμηθευτών.

► Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στα ΚΕΠ, από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ (www.dei.gr) και στο τηλέφωνο 210 9298000 απ' όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες.

Αμετάβλητα τα επιτόκια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άφησε την Πέμπτη , όπως αναμενόταν, αμετάβλητο το βασικό παρεμβατικό της επιτόκιο στο 1,5%. Επίσης σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα παρέμεινε για έναν ακόμα μήνα το επιτόκιο της στερλίνας, καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε στο 0,5% το βασικό παρεμβατικό της επιτόκιο

Μείωστε τα επιτόκια

Σε μείωση του βασικού της επιτοκίου καλεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ο Αμερικανός οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Handelsblatt. «Η ΕΚΤ οφείλει να διορθώσει τις δύο προηγούμενες αυξήσεις που έφεραν το βασικό επιτόκιο από το 1% στο 1,5%», αναφέρει ο Στίγκλιτς, συμπληρώνοντας ότι η ΕΚΤ οφείλει να λάβει περισσότερο υπόψη της την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η οποία διατηρεί το επιτόκιό της στο 0% επί δύο χρόνια. «Η σημερινή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ προκαλεί την αύξηση της ισοτιμίας του ευρώ και ζημιώνει τους γερμανούς εξαγωγείς», σημειώνει μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων, η ΕΚΤ δεν θα αγγίξει πλέον το επιτόκιό της κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, λόγω της νέας κλιμάκωσης της κρίσης χρέους, αν και αρχικά αναμενόταν να σκληρύνει ακόμη περισσότερο τη νομισματική της πολιτική το φθινόπωρο. Σύμφωνα με τον Τζ. Στίγκλιτς, στην περίπτωση που η ευρωζώνη διαρραγεί, «θα ήταν αναμφίβολα προτιμότερο η Γερμανία να αποχωρήσει από τη νομισματική ένωση, παρά η Ελλάδα». Τέλος, ο οικονομολόγος δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ των «ευρωομολόγων», τα οποία θεωρεί «κατάλληλο εργαλείο για την αντιμετώπιση της κρίσης».

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki